Bilder av 1995 XM 2.5 TD VSX

XM25td_1.jpg (116515 bytes)XM25td_2.jpg (132872 bytes)XM25td_4.jpg (137433 bytes)XM25td_3.jpg (112335 bytes)

XM25td_i1.jpg (564340 bytes)XM25td_i2.jpg (622563 bytes)XM25td_i3.jpg (597001 bytes)XM25td_i4.jpg (608241 bytes)

XM25td_m1.jpg (606719 bytes)

www.selbekk.com